De inspiratione et interpretatione S. Scripturae

De inspiratione et interpretatione Sacrae Scripturae
(Nadahnuće i tumačenje Svetoga Pisma)

Literatura:

1. Biblijski tekstovi o nastanaku i prihvaćanju Biblije.

2. Dei Verbum – Dogmatska konstitucija II. vatikanskog sabora o Božanskoj Objavi

3. Tumačenje Biblije u Crkvi – Papinska biblijska komisija 1993., ISBN: 953-11-0176-0, Biblioteka Dokumenti D-141, KS, Zagreb 2005.

Dopunska literatura:

1. A. Kresina, Lj. Rupčić, A. Škrinjar, Dogmatska konstitucija o božanskoj Objavi  Dei Verbum – Komentari dokumenata Drugog vatikanskog sabora svezak 11, FTI, Zagreb 1981.

2. Papa Benedikt XVI., Verbum Domini, postsinodalna apostolska pobudnica, 20. rujna 2010., ISBN: 978-953-11-0661-0, Biblioteka Dokumenti D-159, KS, Zagreb 2011.

Komentari su zatvoreni.