Kategorije
FER

FER – Biblijska teologija 1: Pitanja za ponavljanje gradiva

Pitanja za ponavljanje gradiva

(Biblijska teologija 1, FER)

Tko postiže blaženstvo prema Ps 1?
Što izvorno označava Tora?
Što se nalazi na početku Ps 1?
Kako pravednik postupa s Božjim Zakonom prema Ps 1?
Što je simbol pravednosti u Ps 1?
Što simbolizira pljeva u Ps 1?
Čemu su se prema Lk 24,21 nadali učenici koji odlaze u Emaus?
Što kod učenika obuhvaća trostruki preokret koji doživljaju s Učiteljem na putu u Emaus (Lk 24,29.31.32 )?
Na temelju čega uskrsli Isus tumači svoju osobu na putu u Emaus (Lk 24,27)?
Što NE pripada trostrukom rezultatu koji učenici doživljavaju u Lk 24?
Koje dijelove Starog zavjeta nabraja uskrsli Učitelj pred učenicima u Jeruzalemu prema Lk 24,36–49?
Što učenici razumiju nakon što im je Isus „otvorio pamet“?
Što znači γεγραπται?
Tko je „Ključ“ za čitanje kršćanske Biblije?
Odakle Isus citira svoje obrambene biblijske odgovore na tri kušnje u pustinji?
Što Isus prema Govoru na gori (Mt 5-7) kani sa Zakonom i Prorocima?
Što znači νομος και προφεται kako Isus, Učitelj, egzemplarno naziva Bibliju?
Na koji je način Bog autor svetih knjiga?
Iz kojeg jezika dolazi riječ Biblija?
Što izvorno znači Biblija?
Koji je glavni pojam o odnosu između Boga i ljudi po kojem dva dijela Svetog pisma nose ime?
Što je u biblijskoj teologiji Kanon?
Koja su tri glavna dijela Hebrejske Biblije?
Poredajte glavne stupnjeve u povijesnom razvoju Biblije!
Koliko novih (“deuterokanonskih”) knjiga donosi Septuaginta?
Tko je izradio prijevod Biblije na latinski jezik (Vulgatu)?
Što je novo u Vulgati za razliku od Septuaginte?
Koliko glavnih dijelova ima Stari zavjet u suvremenom kanonu?
Što znači kratica: Izl 3,14?
Koji su izvorni jezici biblijskih knjiga?
Kojim jezikom biblijske knjige NISU sastavljane?
Koliko je biblijskih spisa sačuvano u autografu (originalni rukopis)?
Što prema biblijskom izvještaju Bog svojom riječju najprije stvara u Post 1?
Koliko puta se u Post 1,1–2,4 nalazi paralela: „i reče Bog“ – „i bi tako“?
Na što se odnosi posebni glagol stvoriti u Post 1,1.21.27?
Čemu Bog daje ime prema izvještaju u Post 1 (usp. v5.8.10)?
Kome Bog daje svoj prvi blagoslov u Post 1?
Što Bog posvećuje pri stvaranju (קדש Post 2)?
Koliko je dana opisano u Post 1,1–31?
Koliko puta Stvoritelj gleda i ocjenjuje svoje djelo prema Post 1?
Gdje se nalazi zaključna procjena kakvoće stvorenja?
Koliko se glavnih predaja tradicionalno razlikuje u nastanku Petoknjižja?
Od kojih se elemenata sastoji čovjek prema Post 2?
Kada je stvoren čovjek prema prvom biblijskom izvještaju (Post 1)?
Gdje se u Bibliji čovjek naziva slikom Božjom?
Kome Adam daje ime u Post 2s?
Što traži prva Božja zapovijed koju Bog upućuje čovjeku u Post 1?
U kojem se biblijskom poglavlju prvi put pojavljuje riječ berit – Savez?
Kada se u Bibliji sklapa prvi savez?
Kako je sklopljen Savez u Post 9,8–17?
Čija je obveza prvi Savez prema Post 9,8.11.15?
Gdje se nalazi Abraham kad ga Bog poziva (usp. Post 11,31)
Za koga je Abraham nositelj blagoslova prema Božjem pozivu (Post 12,3)?
Kad Abraham upućuje prve riječi Bogu koje su zapisane (poglavlje!)?
Tko je prvi biblijski vjernik prema Post 15,6?
Što je vanjski znak Božje prisutnosti u Post 15?
Koliko veliku zemlju Bog najavljuje Abrahamu objavom uz tvrd san (Post 15)?
Kada Bog pred Abrahamom prvi put spominje berît – Savez?
Gdje se pri put spominje ime „Abraham“ (poglavlje)?
Što je znak Saveza u Post 17?
S kojim se osobitim Božjim imenima Abraham susreće?
Što znači tematska riječ נסה u Post 22,1 koja se prvi put pojavljuje i daje naslov cijelom događaju?
Izvorno značenje naziva „žrtva paljenica“ (עלה ‘olâ  8x u Post 22) u biblijskom je jeziku vezano uz:
Pred kime Abraham izriče svoju spremnost riječima „Evo me“ u Post 22?
Kada Jakov, praotac Izraela, prvi put spominje Božje ime?
Kako se praotac Jakov prvi put osobno susreće s Bogom?
Kakav je Jakovljev odgovor na Božja obećanja u Post 28,13–15?
Kada Jakov upućuje Bogu svoje prve riječi (“ti”)?
Što je po svojoj formi zavjet koji Jakov izriče u Post 28,20s?
Koje stvari Jakov traži od Boga u svom zavjetu (Post 28,20s)?
Kada i kako Jakov dobiva novo ime?
Koje dvije ključne riječi označuju Božji poziv u Bibliji?
Na koga se odnose poteškoće koje Mojsije iznosi kod Božjeg poziva (Izl 3s)?
Koliko bitnih elemenata izvještaja o zvanju razlikujemo na temelju Izl 3,1-4,17
Koliko prigovora ukupno Mojsije pred Bogom iznosi u Izl 3,1–4,17?

Na kojem je brdu Mojsije posrednik Saveza s Bogom prema Knjizi Izlaska?
Koje dvije ključne riječi označuju Božji poziv u Bibliji?
Što NE pripada Božjem pedagoškom postupku kod Mojsijeva zvanja (Izl 3s)?
Na koga se odnose poteškoće koje Mojsije iznosi kod Božjeg poziva (Izl 3s)?
Kako je definirano sveto Božje ime Jahve kod Mojsijeva zvanja (Izl 3)?
Na koga se odnosi hebrejska riječ עמי – ‘amî u Božjem govoru u Izl 3,7?
Gdje se u Bibliji nalazi tekst Deset zapovijedi?
Koja je glavna teološka razlika u dvije verzije Deset zapovijedi?
Tko izgovara Deset zapovijedi u Izl 20 i Pnz 5?
Koliko puta se u Deset zapovijedi u Izl 20,2–17 spominje Božja pripadnost narodu (“יהיה , Bog tvoj”)?
Gdje i kada Mojsije ponavlja Božje zapovijedi pred narodom?
Kakav naziv dobiva Deset Božji zapovijedi u Pnz 4,44?
Kome su upravljene Božje zapovijedi, tko je „ti“, u Izl 20 i Pnz 5?
Što u Bibliji prethodi zapovijedima (usp. Izl 19,6)?
Na čemu se temelje zahtijevi u Božjim zapovijedima u Izl 20,2 i Pnz 5,6?
Koje riječi dodaje Mojsije kad podsjeća na Božje zapovijedi u Pnz 5
Koliko je puta prema Knjizi Izlaska Mojsije proveo 40 dana na Sinaju (usp. Izl 24,18; Izl 34,28)
Što neposredno prethodi objavi Božjeg milosrđa Mojsiju u Izl 34?
Po čemu se razlikuje drugi Mojsijev boravak na brdu Sinaju od prvoga (Izl 24.34)
Koje osobine Bog objavljuje Mojsiju kod novog susreta na brdu (Izl 34)?
Tko u skladu s najavom (Izl 33,19) izgovara Božje sveto ime na gori u Izl 34,6?
Koja su uobičajena 4 elementa formule Božjeg milosrđa (usp. Izl 34)?
Od čega se sastoji dvostruka Mojsijeva reakcija na objavu Božjeg milosrđa u Izl 34,8s?
Što NE pripada reakciji na objavu “formule” Božjeg milosrđa u Izl 34?
Što Mojsije traži od Boga nakon objave Božjega milosrđa (usp. Izl 33,3; 34,9)
Koju prvu zadaću Jošua prima od Mojsija prema Izl 17?
Kome se Bog izravno obraća nakon Mojsijeve smrti?
Tko uvodi izabrani narod u Obećanu zemlju?
Koje su glavne zadaće Jošue, Mojsijeva nasljednika?
Na kojem je brdu Jošua prema Izl 24 zajedno s Mojsijem?
Gdje Jošua boravi kao mladić prema Izl 33?
Što služi kao orijentir pri ulasku u Obećanu zemlju (Jš 3)?
Kada je Jošua prvi put ušao u Obećanu zemlju?
Kako Jošua i Kaleb postupaju kod pobune u Br 14,6-9?
Na čijoj je strani neznanac s kojim se Jošua susreće u Jš 5?
Koji zadatak Jošua dobiva u susretu s Neznancem u Jš 5?
Gdje se prvi put čita Mojsijev zakon u Obećanoj zemlji?
Tko je prema Jš 8,32 napravio prvi prijepis Zakona?
Kome Jošua čita Zakon na gori Ebalu u Obećanoj zemlji prema Jš 8
Što čita Jošua na gori Ebalu iz Zakona?
Kome su upućene riječi Zakona koje Jošua čita?
Na koji ljudski problem Bog odgovara stvaranjem Eve prema Post 2?
Na što upozorava rebro od kojega je Eva stvorena u Post 2?
Kome Eva prigovara u Post 2-4?
Tko je pobjednik nad zmijom-sotonom prema Pra-evanđelju (Post 3,15)
Koje biblijske žene imaju naslov proročice?
Uz koji je događaj vezan prvi nastup proročice Mirjam?
Kako Mirjam mijenja prvu riječ velike Mojsijeve pjesme (Izl 15)?
Kako zajednica reagira na bolest proročice Mirjam (Br 12)?
Koji prorok svrstava Mirjam po važnosti uz Mojsija i Arona?
Što jedino Rahaba čini u knjizi o Jošui (Jš 2,12)?
Što obuhvaća čudesno znanje bludnice Rahabe prema Jš 2?
Koga Rahaba spašava prema Jš 6,17.22?
Zašto Samuelova majka Ana u početku trpi prema 1 Sam 1?
Koja je prva reakcija svećenika Elija na molitvu Samuelove majke Ane u 1 Sam 1?
O čemu govori Anin hvalospjev u 2 Sam 2,1-10?
Koliko djece ima ukupno Ana prema 1 Sam 1s?
U kojem gradu prema 2 Kr 22 i 2 Ljet 34 djeluje proročica Hulda?
Što traži kraljevsko izaslanstvo kod proročice Hulde (2 Kr 22, 2 Ljet 34)?
O kojoj osobi govori Hulda u svom proroštvu u 2 Kr 22 (ili 2 Ljet 34)?
Koji kralj vlada u Huldino doba?
Uz koji je događaj vezano Huldino prorokovanje?
Na što smjera dvostruki Huldin odgovor u 2 Kr 22,14–20 (ili 2 Ljet 34,22–28)?
Koje osobe u Petoknjižju imaju proročki naslov?
Po čemu Mali proroci nose svoj naziv?
Koja je uloga Abrahama, prvoga proroka, prema Post 20?
Što Ilija traži od Boga na putu kroz pustinju?
Kako Bog reagira na Ilijin boravak na gori Horebu?
Koju osobinu Bog objavljuje svome sluzi Iliji na gori Horebu?
Kako se Bog objavljuje Iliji pred pećinom na gori Horebu?
S kime živi prorok Elizej prema 2 Kr 6?
Koga je prorok Elizej čudesno izliječio?
Kada se događa posljednje čudo proroka Elizeja?
Koliko lažnih proroka Mihej ima pred sobom (1 Kr 22)?
Koga označava „stado bez pastira“ u prvom Mihejevu viđenju (1 Kr 22,17)?
Koji je izvor prorokovanja kraljevih proroka prema drugom Mihejevu viđenju?
U vrijeme kojeg poznatog proroka nastupa Mihej, sin Jimlin (1 Kr 22)?
Što je prvi odgovor koji kralja Ahab dobiva od proroka Miheja ben Jimle u 1 Kr 22,15?
Po čemu je Mihej, ben Jimla (1 Kr 22; 2 Ljet 18), sličan Kristu?
Kojom je ključnom riječju obilježeno Gideonovo djelovanje u Knjizi Sudaca (6–8)?
Tko je glavni neprijatelj u Gideonovo doba (Suci 6–8)?
Koliko vojnika ima Gideon kad napada neprijateljski tabor (Suci 7)?
Koliko puta Gideon doživljava susret s Bogom (Suci 6–8)?
Koji su bitni elementi Gideonova odvajanja od Božjeg puta (Suci 8)?
Koje je ključno biblijsko poglavlje u kojem Samuel od dječaka postaje priznati prorok?
Što je po sadržaju poruka koju dječak Samuel dobiva od Boga (1 Sam 3)?
Na temelju čega Samuel raspoznaje Božji poziv u 1 Sam 3?
Kome je upućena poruka koju dječak Samuel sluša u svetištu?
Koliko puta dječak Samuel doživljava Božji poziv u noći?
Kako se prema Elijevoj pouci u 1 Sam 3,9 Samuel definira pred Bogom?

Što je većina biblijskih psalama po svojoj formi?
Što znači hebrejski naziv תהילה – tehillâ?
Što znači grčki glagol ψαλλω – psallo?
Uz koji se važan događaj veže izvještaj u 1 Ljet 16
Koji je – prema zapisanima imenima – prvi Davidov psalam u zbirci?
Što David čini s napadačkom tvrdnjom da mu nema spasenja u Bogu prema Ps 3,3?
Tko je glavni protivnik Davidov?
Kakvo je Davidovo glavno iskustvo s Bogom prema Ps 3?
Gdje se zbiva Kristov susret s Napasnikom prema zajedničkom izvještaju sinoptičkih evanđelja?
Kako se Isus brani od đavlovih napasti?
Koja su tri mjesta velike Kristove kušnje na početku javnoga djelovanja?
Na što se odnosi tzv. četvrta kušnja Kristova?
Kada se prema izvještaju Mateja i Luke zbiva Kristova kušnja u pustinji?
Kako se Isus brani od đavlovih napasti?
Odakle Isus uzima odgovore kojima pobjeđuje napasti?
Kako Isus odgovara na bogohulnu zloporabu Pisma (Lk 4)?
Što u Bibliji znači ime kojim Isus prema Mt 4,10 definitivno pobjeđuje napasti?
Tko ponavlja napad na Kristov identitet kod raspeća (usp. Mt 4,3.6; 27,40).
O čemu govori Isusova pouka o talentima u Mt 25 u skladu sa zapisanim uvodom?
Koliko talenata na kraju ima prvi sluga u pouci Isusovoj iz Mt 25?
Koja je glavna pozitivna odlika u prispodobi o talentima koja se četiri puta spominje (Mt 25,21.23)?
Kako gospodar raspoređuje talente u prispodobi?
U čemu je dublji problem trećega sluge?
Kako otac u Lk 15 komunicira s mlađim sinom kad se vratio?
Kome otac daje baštinu na početku prispodobe o rasipnom sinu (Lk 15,11–32)?
Kako otac u Lk 15 reagira prema starijem sinu?
Koja se ključna riječ ponavlja četiri puta u prispodobi o rasipnom sinu (Lk 15,23.24.29.32)?
Kako se Isus, Učitelj, obraća Marti u Lk 10?
Koga Isus poučava o jedinom potrebnom i o boljem dijelu koji ostaje (Lk 10)?
Kada se Marta prema Iv 11 susreće s Isusom?
Koji jedinstven i bitan naziv Marta pridaje Isusu prije Lazarova uskrsnuća i tako postaje slična Petru (Mt 16,16; Iv 11,27)?
Kako se zove prva vjernica na tlu Europe prema Dj 16?
Gdje se okupljaju prvi europski kršćani prema Dj 16,40?
Koji su izabrani svjedoci s Isusom na gori preobraženja prema sinoptičkom izvještaju (Mt 17, Mk 9, Lk 9)?
Što predstavljaju dva nebesnika s kojima preobraženi Isus razgovara?
S kime je preobraženi Isus u razgovoru?
Koje Evanđelje otkriva sadržaj razgovora na Gori preobraženja (Isusov izlazak)?
Tko je prema Evanđeljima prva osoba koja se susrela s uskrslim Isusom?
Kakva je bila Marija Magdalena prije susreta s Isusom (Mk 16,9; Lk 8,2)?
Koliko je čuvenih Kristovih riječi na križu molitva?
Koje psalme Raspeti Isus citira u svojim molitvama?
Kada raspeti Isus izgovara prvu od svojih molitava (Lk 23,34)?
Na što smjera čuveno pitanje Raspetoga o napuštenosti: “Bože moj, zašto si me ostavio”?
Tko je zapisao prvi izvještaj o Isusovu uskrsnuću?
Gdje se kod sinoptika nalaze izvještaji o uskrsnuću?
Koje se poruke Isusove žene prisjećaju  na uskrsno jutro (Lk 24,6)?
Koga ljudi najprije susreću na Isusovu grobu na uskrsni dan?
Što evanđeoske žene rade na uskrsno jutro?
Koji su prvi apostoli koji stižu do praznoga groba prema evanđeljima?
Kako Isus naziva apostole nakon svojega uskrsnuća (Mt 28,10; Iv 20,17)?
Što Isus NE čini u dvorani među apostolima na dan uskrsnuća?
Što je Melkisedek prema Poslanici Hebrejima?
Tko je “objekt” Melkisedekova dvostrukoga blagoslova u Post 14,19?
Što prema Evanđeljima označuju darovi koje Melkisedek donosi?
Kakav je Bog za Abrahama prema novoj spoznaji u susretu sa svećenikom?
Tko je učitelj mladoga Samuela?
O čemu stari svećenik Eli valjano poučava Samuela (1 Sam 3,9)?
Što svećenika Elija u duši najviše brine?
Kako se Eli obraća mladome Samuelu u 1 Sam 3?
Koliko je Elijevih molitava u Bibliji zapisano (1 Sam 1–4)?
Što je molio od Boga stari svećenik Zaharija prema Lk 1,13?
Tko svećeniku Zahariji u Lk 1 donosi radosnu vijest?
Što prema anđelovu nalogu Zaharija treba učiniti (Lk 1)?
Što je prema Lk 1,76 Ivan Krstitelj?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.